vineri, 28 februarie 2020
Primaria Comunei Pestisani

Formulare tipizate

AGRICOL:

Vânzare teren:
 • Cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului se publică doar în cazul în care terenul este extravilan.
 • Oferta de vânzare se publică la avizier și/sau pe site-ul Primăriei.
 • Acte necesare:
  • Cerere ofertă (două exemplare)
  • Copie Act de identitate
  • Copie Certificat de căsătorie, dacă este cazul
  • Acte proprietate
  • Extras de carte funciară (valabil – maxim 30 de zile de la emitere)
  • Certificat fiscal
Arendă:
 • Acte necesare persoane fizice:
  • Copie Act de identitate
  • Acte proprietate
  • Plan – Extras de carte funciară
  • Contract comodat (dacă există construcții)
 • Acte necesare persoane juridice:
  • Copie Certificat de Înregistrare
  • Acte proprietate
  • Plan – Extras de carte funciară
  • Contract comodat (dacă există construcții)

ALOCAȚII:

Indemnizația de creștere a copilului/ stimulent inserție – acte necesare:
 • Cerere tip
 • Adeverință tip completată de angajator
 • Act de identitate (original și copie)
 • Certificat de naștere părinte (original și copie)
 • Certificat de naștere copil (original și copie)
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
 • Adeverință cu stagiul de cotizare eliberată de Casa Județeană de Pensii (ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului)
 • Decizia/dispoziția de suspendare a contractului de muncă (copie)
 • Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului și al persoanei îndreptățite, dacă este cazul (original și copie)
 • Dosar cu șină
 • Extras de cont (pentru plată în cont bancar)
 • Declarație a celuilalt părinte din care să rezulte că nu beneficiază de concediu pentru creșterea copilului
Alocație de stat – acte necesare:
 • Cerere tip
 • Adeverință tip completată de angajator
 • Acte de identitate ambii părinți (original și copie)
 • Certificat de naștere copil (original și copie)
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
 • Hotărâre de încredințare, dacă este cazul (copie)
 • Hotărâre de adopție, dacă este cazul (copie)
 • Acte reședință, în cazul în care unul dintre părinți are reședința în una dintre țările U.E. (copie)
 • Extras de cont pe numele titularului (pentru plată în cont bancar)
Alocație de susținere a familiei (se acordă familiilor care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 de lei) – acte necesare:
 • Cerere tip
 • Adeverință tip completată de angajator
 • Acte de identitate titular și ale celorlalți membri ai familiei (original și copie)
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
 • Certificat de deces, dacă este cazul (original și copie)
 • Hotărâre judecătorească prin care soțul/soția este decedat/dispărut, dacă este cazul
 • Hotărâre judecătorească prin care soțul/soția este arestat preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile, dacă este cazul
 • Adeverință de salariu net pentru persoanele încadrate în muncă (din luna anterioară depunerii cererii)
 • Talon de plată al ajutorului de șomaj, dacă este cazul
 • Taloane sau adeverințe de pensie limită de vârstă/ pensie de urmaș/ pensie handicap/ pensie alimentară
 • Talon alocație de stat
 • Adeverințe de elev cu mențiunea frecventează cursurile școlare fără întrerupere
 • Adeverință de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice pentru cei care nu realizează venituri cu carte de muncă
 • Dosar cu șină
 • Talon mașină, dacă este cazul
 • Adeverință în care să se menționeze nominal persoanele care locuiesc la adresa menționată de solicitant

SOCIAL:

Anchetă socială handicap copii – acte necesare:
 • Copii act de identitate și certificat de naștere
 • Copie referate medicale
 • Copie act de identitate reprezentant legal
 • Certificatul de handicap anterior (pentru reînnoire de dosar)
 • Copii acte de identitate părinți
 • Adeverință salariat sau adeverință fiscală pentru părinți
 • Copii acte de identitate și certificate de naștere frați și/sau alți membri ai familiei
Anchetă socială handicap adulți:
 • Acte necesare pentru caz nou:
  • Copie act de identitate
  • Copie referate medicale – medici specialiști
  • Copie referate medicale – medic de familie
  • Cupon de pensie, dacă este cazul
  • Copie act de identitate persoană în caz de urgență
 • Acte necesare pentru reînnoire dosar:
  • Copie certificat de încadrare în grad de handicap anterior
  • Copie act de identitate
  • Copie referate medicale – medici specialiști
  • Copie referate medicale – medic de familie
  • Cupon de pensie, dacă este cazul
  • Copie act de identitate persoană în caz de urgență
Ajutor social – acte necesare:
 • Copii acte de identitate
 • Adeverință componența gospodăriei eliberată de Primăria Comunei Peștișani
 • Copie acte de identitate și certificate de naștere la toți  membrii din gospodărie
 • Adeverință de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice
 • Adeverință A.J.O.F.M.
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie
 • Adeverințe de la unitatea de învățământ pentru copiii minori din familie
 • Certificat medicina muncii cu diagnosticul de boală și perioada cât este scutit de la efectuarea orelor, pentru persoanele cu probleme de sănătate
Stimulent educațional (tichet social pentru grădiniță) – acte necesare:
 • Copii acte de identitate părinți
 • Adeverințe de salariu părinți, dacă este cazul
 • Adeverință de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, dacă este cazul
 • Copie certificat de naștere al copilului pentru care se depune cererea
 • Adeverințe de la unitatea de învățământ
Ajutor pentru încălzirea locuinței – acte necesare:
 • Copii acte de identitate, certificate de naștere, certificat de căsătorie, dacă este cazul
 • Adeverință situație materială eliberată de Primăria Comunei Peștișani
 • Adeverințe de salariu, dacă este cazul
 • Cupon pensie (luna în curs), dacă este cazul
 • Adeverință de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, dacă este cazul
 • Declarație notarială, dacă este cazul;
 • Copie carte de identitate autoturism pentru cei care dețin autoturisme mai vechi de 10 ani, dacă este cazul;
 • Adeverință eliberată de Obște, dacă este cazul
 • Certificat de handicap, dacă este cazul

URBANISM:

Certificat de urbanism:

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

 1. cererea-tip, în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
  • elementele de identificare a solicitantului;
  • elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  • elementele care definesc scopul solicitării;
 2. planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
  • pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1 : 10.000, 1 : 5.000, 1 : 2.000, 1 : 1.000, 1 : 500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
  • pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 3. documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

Certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant – persoană fizică sau persoană juridică – nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

Autorizație de construire/desființare:

Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. Certificatul de urbanism, în copie;
 2. Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 3. Documentaţia tehnică – D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
 4. Avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
 5. Studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii, un exemplar.

Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, elaborată în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate, potrivit legii, are aceeaşi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este considerată completă dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare – inclusiv anexa, completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform documentaţiei tehnice – D.T.A.D. cuprinde aceleaşi documente menţionate mai sus, adaptate scopului, precum şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).

La depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se vor avea în vedere următoarele:

 1. Odată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită, de regulă, şi autorizarea organizării executării lucrărilor. În această situaţie, solicitantul are obligaţia de a prezenta, pe lângă documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (D.T.A.C.), documentaţia tehnică – D.T. pentru organizarea executării lucrărilor (D.T.O.E.) – piese scrise şi desenate –, întocmită în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, împreună cu avizele specifice aferente (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate şi altele asemenea, după caz), în două exemplare;
 2. În situaţia în care, prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexează documentaţiei, inclusiv avizele/aprobările obţinute pentru acestea (două exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.
Skip to content