sâmbătă, 15 iunie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Hotarari

Anul 2024:

NumărDataTitlu
4025.04.2024Privind aprobarea Devizului estimativ – rest de executat al obiectivului de investiții ”Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși – Reabilitare și extindere Școala Primară Boroșteni și Grădinița cu Program Normal Boroșteni, Comuna Peștișani, Județul Gorj
3925.04.2024Privind achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul evaluării, în condițiile legislației în vigoare, pentru evaluarea lacurilor din comuna Peștișani, aparținând domeniului privat al comunei Peștișani, în vederea concesionării
3825.04.2024Privind intenția de acordare a mandatului special în favoarea ADIS Gorj în vederea derulării procedurii de atribuire pentru delegarea gestiunii activității de Tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalațiile de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică și intenția de a fi parte în cadrul contractului care se va încheia
3725.04.2024Privind deschiderea unui punct de lucru, secundar, de către EDILITAR GRUP PEȘTIȘANI, la Platforma de gunoi de grajd, din satul Hobița, comuna Peștișani, jud. Gorj
3625.04.2024Privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale pe anul 2023, a secretarului general al comunei Peștișani

Anul 2022:

NumarDataTitlu
12129.12.2022Privind acordul de principiu pentru aplicarea în aple competitiv de de proiecte pentru ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație
12029.12.2022Privind aprobarea Planului de activități pe anul 2023, pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Comunei Peștișani
11929.12.2022Privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între UAT Comuna Peștișani și KLACLEAN S.R.L. cu sediul social în Municipiul Târgu-Jiu, str. Aurel Vlaicu, nr.41, județul Gorj în vederea implementării proiectului ”Sprijin pentru competitivitate socială în regiunea Sud Vest”
11829.12.2022Privind modificarea art. 2, art.3, art. 4 și art.5 din H.C.L. nr.102-13.12.2022, privind aprobarea proiectului ”Eficientizarea consumului de energie electrică la UAT COMUNA PEȘTIȘANI, JUDEȚUL GORJ, prin instalarea de panouri solare fotovoltaice și pompe de căldură”
11729.12.2022Privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local al Comunei Peștișani pe trimestrul I 2023
11629.12.2022Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2023
11529.12.2022Privind înființarea Servicului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunei Peștișani, județul Gorj
11429.12.2022Privind aprobarea Regulamentului privind aprobarea modului de utilizare al microbuzelor de transport școlar în Comuna Peștișani, județul Gorj
11329.12.2022Privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului de funcționare și a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Comuna Peștișani
11229.12.2022Privind modificarea tarifului și a taxei speciale de salubrizare și aplicarea unor tarife distincte beneficiarilor serviciului de salubrizare, din Comuna Peștișani, Județul Gorj
11129.12.2022Privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica pe raza comunei Peștișani, pentru anul fiscal 2023
11029.12.2022Privind acordarea unui premiu doamnei Fuiorea Victoria, cu domiciliul în Comuna Peștișani, sat Peștișani, județul Gorj, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani
10929.12.2022Privind inițierea demersurilor pentru „Actualizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului de Urbanism (RLU) al Comunei Peștișani, județul Gorj”
10829.12.2022Privind aprobarea modificărilor art.1 din H.C.L. nr.37/31.05.2018 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți la nivelul Comunei Peștișani, județul Gorj
10729.12.2022Privind aprobarea rețelei unităților din învățămâmtul preuniversitar de pe raza Comunei Peștișani pentru anul școlar 2023-2024
10615.12.2022Privind acordarea din bugetul local al Comunei Pestisani a sumei de 3.000 lei pentru premierea elevului Bălcescu Marian Cosmin
10515.12.2022Privind rectificarea bugetului local al Comunei Pestisani pe anul 2022
10413.12.2022Privind aprobarea proiectului „Eficientizarea consumului de energie electrică la UAT COMUNA PEȘTIȘANI, JUDEȚUL GORJ, prin instalarea de panouri solare fotovoltaice și pompe de căldură”
10313.12.2022Privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între UAT Comuna Peștișani și UAT Comuna Telești în vederea înființării unui Centru Comunitar Integrat în localitatea Telești
10213.12.2022Privind rectificarea bugetului local al Comunei Peștișani pe anul 2022
10126.11.2022Privind acordarea unor facilități persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate care locuiesc în fosta Colonie ACH Gureni, Comuna Peștișani, județul Gorj
10024.11.2022Privind aprobarea Devizului General actualizat privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” – Corp C17 – Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 și Grădinița nr.1, Comuna Peștișani, județul Gorj
9924.11.2022Privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru furnizarea de servicii de examinare trichineloscopică pentru cetățenii cu domiciliul în Comuna Peștișani, județul Gorj
9824.11.2022Privind alocarea sumei de 35.000 lei din bugetul local al Comunei Peștișani pentru achiziționarea cadourilor de Crăciun
9724.11.2022Privind implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963
9624.11.2022Privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Peștișani își au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv Comuna Peștișani, județul Gorj
9524.11.2022Privind declararea de uz și de interes public local al Comunei Peștișani a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în satele Peștișani, Hobișa, Comuna Peștișani, județul Gorj”
9421.11.2022Privind rectificarea bugetului local al Comunei Peștișani pe anul 2022
9307.11.2022Privind rectificarea bugetului local al Comunei Peștișani și a Programului de investiții pe anul 2022
9207.11.2022Privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu S.C. APAREGIO GORJ S.A., ce va avea ca obiect transmiterea în folosință gratuită a spațiilor situate în Comuna Peștișani, sat Brădiceni, în suprafață de 168 mp. și a terenului în suprafață de 2450mp.
9107.11.2022Privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi ”Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club)”, destinat persoanelor vârstnice – ”Clubul Seniorilor”
9007.11.2022Privind reactualizarea Comandamentului Comunal Peștișani, aprobarea Planului pregătirilor de iarnă 2022-2023 și Planul de măsuri pentru activitatea de prevenire și înlăturare a efectelor fenomenelor periculoase
8907.11.2022Privind aprobarea depunerii proiectului „Centru de colectare cu aport Voluntar, în Comuna Peștișani, Județul Gorj” – în Sesiunea – Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenata C 3 – Managementul Deșeurilor – Investiția I.1 – Dezvoltarea modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/ comune, Subinvetițiai I.1.A – Înființarea de Centre de Colectare prin aport voluntar
8827.10.2022Privind însușirea și aprobarea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al Comunei Peștișani, de actualizarea a Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Peștișani, județul Gorj
8727.10.2022Privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 152.621 mp, identificat prin număr cadastral 37056, situat în Comuna Peștișani, Tarla 285, Parcela 3578, județul Gorj
8627.10.2022Privind aprobarea Devizului General actualizat privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții ”Reabilitarea și moderinizarea Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși Peștișani”
8527.10.2022Privind abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Peștișani nr. 35_28.04.2022 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica pe raza comunei Peștișani, pentru anul fiscal 2023 și introducerea unor taxe speciale începând cu 01.05.2022
8427.10.2022Privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Peștișani pentru anul școlar 2022-2023
8312.10.2022Privind participarea comunei Peștișani în proiectul „Smart Village – soluții inovatoare destinate îmbunătățirii vieții locuitorilor și eficientizării actului administrativ pe baza de tehnologii noi și infrastructura TIC la nivelul comunei Peștișani, județul Gorj” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2 – Fondul local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) din Planul de redresare și reziliență al României (PNRR) – Runda 2
8229.09.2022Privind rectificarea bugetului local al Comunei Peștișani pe anul 2022
8129.09.2022Privind modificarea H.C.L. nr.53/28.06.2022 privind participarea Comunei Peștișani în proiectul „CU BICICLETA LA BRÂNCUȘI – ACCESIBILIZARE OBIECTIVE PRIN REALIZARE PISTE BICICLETE PE DRUMURILE LOCALE ALE COMUNEI PEȘTIȘANI” pentru care s-a depus Cerere de finanțare nerambursabilă în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10-Fond local
8029.09.2022Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2022
7929.09.2022Privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local al Comunei Peștișani pe trimestrul IV 2022
7829.09.2022Privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei Comunei Peștișani
7729.09.2022Privind încheierea unui Protocol de colaborare între Școala Populară de Artă „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu și Consiliul Local al Comunei Peștișani
7629.09.2022Privind încheierea unui acord de colaborare între AVPS Ursul Carpatin Gorj, gestionarul Fondului Cinergetic nr.6 Bistrița și Consiliul Local al Comunei Peștișani
7529.09.2022Privind prelungirea contractului de concesionare nr.3600/01.10.2004 încheiat cu C.M.I. Tabacu Rodica pentru imobiul Dispensar Uman Peștișani, aflat în domeniul public al Comunei Peștișani
7429.09.2022Privind însușirea Raportului de evaluare nr.1017/20.07.2022, înregistrat la Primăria Comunei Peștișani cu nr.6199/20.07.2022, având ca obiect bunuri aflate în patrimoniul UAT – Comuna Peștișani, în conformitate cu prevederile art.11 din Ordinul MFP nr.3471/2008
7319.09.2022Privind însușirea și aprobarea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al Comunei Peștișani, de actualizare a Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Peștișani, județul Gorj
7225.08.2022Privind clasificarea unor drumuri de interes local ca străzi
7125.08.2022Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții ”Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru educația preșcolară în Comuna Peștișani, prin construcția unei grădinițe cu program prelungit”
7025.08.2022Privind aprobarea Devizului General actualizat privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizarea Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși Peștișani”
6925.08.2022Privind desemnarea consilierilor locali în Consiliul de Administrație, în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și în Grupul de acțiune antibullying ale Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani
6825.08.2022Privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei Comunei Peștișani
6718.08.2022Privind participarea UAT Comuna Peștișani la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Peștișani, județul Gorj”
6628.07.2022Privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2022
6528.07.2022Privind încheierea unui acord între Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Gorj – gestionarul fondului cinegetic nr.17 Brădiceni și Consiliul Local al Comunei Peștișani
6428.07.2022Privind încheierea unui acord între Direcția Silvică Gorj – gestionarul Fondului Cinegetic nr.7 Runcu și Consiliul Local al Comunei Peștișani
6328.07.2022Privind modificarea art.1, alin.1 din HCL nr.21/29.03.2022 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Comunei Peștișani
6225.07.2022Privind rectificarea bugetului local al Comunei Peștișani și a programului de investiții pe anul 2022 a Consiliului Local al Comunei Peștișani
6125.07.2022Privind aprobarea Planului de perfecționare al aleșilor locali, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul UATC Peștișani, pentru anul 2022
6025.07.2022Privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 25.07.2022 a Consiliului Local al Comunei Peștișani
5930.06.2022Privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între UAT Comuna Peștișani, prin Compartimentul de asistență medicală pentru unitățile de învățământ și următoarele autorități publice: UAT Comuna Telești și UAT Comuna Godinești
5830.06.2022Privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local al Comunei Peștișani pe trimestrul III 2022
5730.06.2022Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2022
5630.06.2022Privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate
5530.06.2022Privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Grigore Roșu și doamna Luiza Maria Roșu
5430.06.2022Privind respingerea plângerii prealabile formulate de către Pănoiu Ancuța și Pănoiu Iunona, prin curator Mosdoczi Lucian împotriva Hotărârii Consiliului Local al Comunei Peștișani nr.19/24.10.1999
5328.06.2022Privind participarea Comunei Peștișani în proiectul ”CU BICICLETA LA BRÂNCUȘI – ACCESIBILIZARE OBIECTIVE TURISTICE PRIN REALIZAREA PISTE BICICLETE PE DRUMURI LOCALE ALE COMUNEI PEȘTIȘANI” pentru care se depune Cerere de finanțare nerambursabila în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fond local
5214.06.2022Privind prelungirea până la data de 22.03.2022 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.609/27.09.2017 în sumă de 1.352.065,71 lei în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.352.065,71 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului privind ”Modernizare drumuri de interes local în satele Peștișani, Hobița, comuna Peștișani, județul Gorj”
5114.06.2022Privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 14.06.2022 a Consiliului Local Peștișani
5006.06.2022Privind completarea H.C.L. nr. 89/18.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual protrivit familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul apartului de specialitate al Primarului Comunei Peștișani
4906.06.2022Privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Primăriei Comunei Peștișani
4806.06.2022Privind respingerea plângerii prealabile formulate de Obștea Peștișani și Ocolul Silvic Brâncuși împotriva Hotărârii Consiliului Local al Comunei Peștișani nr.35/28.04.2022
4706.06.2022Privind aprobarea participării obiectivului de investiții ”AMPLASARE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VECHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA PEȘTIȘANI, JUDEȚUL GORJ” în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru veheicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu
4606.06.2022Privind declararea de uz și de interes public local al Comunei Peștișani a obiectivului de investiții „Construire complex sportiv cu teren de minifotbal și spațiu de joacă în Comuna Peștișani, județul Gorj”
4526.05.2022Privind aprobarea cuantumului și număruluir de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Peștișani pentru semestrul I și semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022
4423.05.2022Privind modificarea H.C.L. nr.40/10.05.2022 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Primăriei Comunei Peștișani
4310.05.2022   Privind rectificarea bugetului local al Comunei Peștișani și a programului de investiții pe trimestrul 2 – 2022  
4210.05.2022   Privind schimbarea destinației imobilului – Clădire atelier și scoaterea din baza materială a unităților de învățământ a două corpuri de clădire, respectiv C1 – atelier, S=190mp și C2 – magazie, S=270mp  
4110.05.2022   Privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu Asociația „CUZIN TOMA – Dacă eu pot, poți și tu” și alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local al Comunei Peștișani, pentru organizarea festivalului de film și artă ”Film în sat”  
4010.05.2022   Privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei Comunei Peștișani  
3928.04.2022   Privind declararea de interes public local al platformei comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd din comuna Peștișani, at Hobița și aprobarea Regulamentului de funcționare a acesteia  
3828.04.2022   Privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Peștișani  
3728.04.2022   Privind aprobarea Planului anual de acțiune al Compartimentului de Asistență Socială privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Peștișani petnru anul 2022  
3628.04.2022   Privind aprobarea aderării UAT Comuna Logrești și UAT Comuna Câlnic la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADIA” – Gorj    
3528.04.2022   Privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica pe raza comunei Peștișani, pentru anul fiscal 2023 și introducerea unor taxe speciale începând cu 01.05.2022    
3420.04.2022   Privind aprobarea Cererii de finanțare, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în comunele Telești cu localitățile aparținătoare (Telești, Șomanești, Buduhala), comuna Peștișani cu localitățile aparținătoare (Peștișani, Brădiceni, Frâncești, Boroșteni, Gureni, Hobița, Seuca), județul Gorj” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
3320.04.2022   Privind constituirea parteneriatului pentru proiectul ”Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în comunele Telești cu localitățile aparținătoare (Telești, Șomanești, Buduhala), comuna Peștișani cu localitățile aparținătoare (Peștișani, Brădiceni, Frâncești, Boroșteni, Gureni, Hobița, Seuca), județul Gorj”      
3214.04.2022   Privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții ”Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în Comuna Peștișani cu localitățile aparținătoare (Peștișani, Brădiceni, Frâncești, Hobița, Boroșteni, Gureni și Seuca)”      
3114.04.2022   Privind aprobarea încheierii unui Parteneriat Public, denumit ”Constantin Brâncuși” între autoritățile publice locale: Peștișani, Dragotești, Bolboși și Telești, în vederea elaborării și implementării unei strategii locale care urmărește promovarea dezvoltării economice, sociale și a mediului, prin aducțiunea gazului metan natural în zonă, consolidarea competitivității și a condițiilor normale de trai, a sustenabilității și coeziunii      
3030.03.2022   Privind aprobarea Devizului general (revizuit) al obiectivului de investiții „Liceul Tehnologic CONSTANTIN BRÂNCUȘI – COPR C17 – REABILITARE, MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȘI GRĂDINIȚA NR.1, COMUNA PEȘTIȘANI, JUD. GORJ”      
2930.03.2022   Privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși Peștișani, com. Peștișani, jud. Gorj”      
2830.03.2022   Privind aprobarea Devizului general (revizuit) al obiectivului de investiții „CONSTRIUIRE DISPENSAR ÎN COMUNA PEȘTIȘANI, JUDEȚUL GORJ”      
2730.03.2022   Privind aprobarea participării în cadrul „Programului Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR”, Componenta C10 – Fondul Local – Tipul de investiții I.3. – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul autorităților administrativ-teritoriale      
2630.03.2022   Privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Peștișani și modificarea organigramei și a ștatului de funcții      
2530.03.2022   Privind susținerea Consiliului Județean Gorj în demersurile de accesare a fondurilor UE pentru implementarea măsurilor în domeniul managementului deșeurilor la nivelul județului Gorj      
2430.03.2022   Privind aprobarea graficului de ședințe al Consiliului Local al comunei Peștișani, pentru trimestrul II al anului 2022              
2330.03.2022   Privind alegerea președintelui de ședință, începând cu luna Aprilie 2022              
2230.03.2022   Privind aprobarea măsurilor organizatorice a S.V.S.U. Peștișani și acordarea unor drepturi și indemnizații pentru voluntari din cadrul S.V.S.U. Peștișani              
2130.03.2022   Privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente din domeniul public al UAT – Comuna Peștișani, jud. Gorj              
2024.02.2022   Privind modificarea HCL Peștișani nr.40/26.08.2021 privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor, încheiate conform HCL Peștișani nr.36/31.05.2018 – privind aprobarea criteriilor și a condițiilor în care vor fi încheiate contractele de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe, situate în comuna Peștișani, sat Gureni-Colonia ACH, aparținând documeniului privat al comunei Peștișani              
1924.02.2022   Privind aprobarea Planului de gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Peștișani, Județul Gorj              
1824.02.0222   Privind modificarea tarifului și a taxei speciale de salubrizare și aplicarea unor tarife distincte beneficiarilor serviciului de salubrizare, din Comuna Peștișani, Județul Gorj              
1721.02.2022   Privind completarea HCL Peștișani nr. 15/2022, privind aprobarea Bugetului local al comunei Peștișani, a Bugetului instituțiilor publice și a acțiunilor integral din venituri proprii pe anul 2022              
1609.02.2022   Privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Peștișani și a situațiilor financiare anuale aferente anului 2021              
1509.02.2022   Privind aprobarea Bugetului local al comunei Peștișani, a Bugetului instituțiilor publice și a acțiunilor integral din venituri proprii pe anul 2022              
1409.02.2022   Privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei Peștișani și alegerea modalității de gesitune a acestuia              
1309.02.2022   Privind modificarea Organigramei, a Ștatului de funcții și de personal pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Peștișani              
1209.02.2022   Privind modificarea și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi: ”Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club)” destiant persoanelor vârstnice – ”Clubul Seniorilor”              
1109.02.2022   Privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de superficie în favoarea Comunei Peștișani, județul Gorj, asupra terenului în suprafață de 412 mp, CF. 36725, pentru intabuluarea imobilului (clădire) din domeniul privat al comunei Peștișani, aflat pe acest teren, în vederea vânzării acestuia              
1027.01.2022   Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Peștișani, jud. Gorj, al anilor precedenți în anul 2022, în sumă de 1.832.552,78 LEI              
927.01.2022   Privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local Peștișani              
827.01.2022   Privind aprobarea unor măsuri pentru eficientizarea Serviciului public de Poliție Locală Peștișani              
727.01.2022   Privind aprobarea actualizării Anexei 6 (PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE), la HCL Peștișani nr.16/2021 privind aprobarea Bugetului local al comunei Peștișani, a Bugetului instituțiilor publice și acțiunilor finanțare integral din venituri proprii pe anul 2021              
627.01.2022   Privind aprobarea participării UAT – Comuna Peștișani, în caliatate de partener în cadru proiectul sportiv și educațional cu titlul ”Promovarea, dezvoltarea și practicarea handbalului pe raza județului Gorj în perioada 2021-2024” inițiat de Clubul Sportiv Universitar ”Constantin Brâncuși” din Tg. Jiu              
527.01.2022   Privind aprobarea scutirii de la plata chiriei, pentru suprafața locativă cu destinație de locuință deținută de unitatea administrativ-teritorială comuna Peștișani și care este în folosința domnului Popescu Vasile              
427.01.2022   Privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru Semestrul II al anului 2021              
327.01.2022   Privind aprobarea documentației PUZ Comuna Peștișani, Extravilan, beneficiar S.C. CTA HUNT S.R.L.              
227.01.2022   Privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza comunei Peștișani, în anul școlar 2022-2023              
113.01.2022   Privind aderarea Comunei Peștișani, județul Gorj, prin consiliul local al comunei Peștișani, la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ZONA METROPOLITANA TÂRGU-JIU”              

Anul 2021:

NumarDataTitlu
7230.12.2021Privind aprobarea graficului de ședințe al Consiliului Local al comunei Peștișani, pentru trimestrul I al anului 2022

7130.12.2021Privind alegerea președintelui de ședință, âncepând cu luna Ianuarie 2022

7030.12.2021Privind actualizarea HCL Peștișani nr.19/29.04.2021 privind stabilirea valorilor imozabile, impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica pe raza comunei Peștișani, pentru anul fiscal 2022

6930.12.2021Privind desemnarea a 2 colsilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluarea a performanțelor profesioanel pentru anul 2022, a secretarului general al comunei Peștișani

6830.12.2021Privind aprobarea Planului de activități pe anul 2022, pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă

6625.11.2021Privind închirierea unei locuințe pentru dl. Vasile Petre-Dorel, persoană cu handicap grav și scutirea de la plata chiriei

6525.11.2021Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Peștișani prin mărire de venituri și cheltuieli cu suma de 376,20 mii lei

6425.11.2021Privind aprobarea Calendarului evenimentelor culturale ce se vor desfășura în comuna Peștișani în anul 2022

6325.11.2021Privind modificarea Organigramei, a Ștatului de funcții și de personal pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Peștișani

6215.11.2021Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Consolidarea capacității unităților de învățământ LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PEȘTIȘANI în vederea gestionării crizei COVID-19”, în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastrucutră Mare (POIM) 2014-2020

6128.10.2021Privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri locale, comuna Peștișani, satele Hobița, Brădiceni, Peștișani, Frâncești, Gureni, județul Gorj”

6028.10.2021Privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții ”Refacere și consolidare produri și podețe în comuna Peștișani”

5928.10.2021Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Peștișani prin mărire de venituri și cheltuieli cu suma de 144 mii lei

5828.10.2021Privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a unui imobil (teren), în intravilanul satului Peștișani pentru amenajarea unei parcări pentru autoturisme

5728.10.2021Privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a serviciilor publice de salubrizare a UAT – Comuna Peștișani prin concesiune nr.2921/05.05.2016, având ca obiect stabilirea și includerea indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa nr.7 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor

5628.10.2021Privind aprobarea Statului comunei Peștișani, județul Gorj

55   28.10.2021Privind modificarea Organigramei, a Ștatului de funcții și de personal pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Peștișani

54

30.09.2021

53

30.09.2021

52

30.09.2021

51

30.09.2021

50

30.09.2021

49

30.09.2021

48

30.09.2021

47

30.09.2021

46

30.08.2021

45

26.08.2021

44

26.08.2021

43

26.08.2021

42

26.08.2021

41

26.08.2021

40

26.08.2021

39

26.08.2021

38

26.08.2021

37

29.07.2021

36

29.07.2021

35

29.07.2021

34

29.07.2021

33

24.06.2021

32

24.06.2021

31

24.06.2021

30

24.06.2021

29

24.06.2021

28

24.06.2021

27

27.05.2021

26

27.05.2021

25

27.05.2021

24

27.05.2021   
Privind scoaterea suprafeței de 251 mp teren intravilan, CF 35166, din baza materială a Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși, comuna Peștișani, jud. Gorj

23

27.05.2021

22

29.04.2021

21

29.04.2021

20

29.04.2021

19

29.04.2021

18

29.04.2021

17

29.04.2021

16

22.04.2021

15

25.03.2021

14

25.03.2021

13

25.02.2021

12

25.02.2021

11

25.02.2021

10

25.02.2021

9

25.02.2021

8

28.01.2021

7

28.01.2021

6

28.01.2021

5

28.01.2021

4

28.01.2021

3

28.01.2021

2

06.01.2021

1

06.01.2021
Anul 2020:
Anul 2019:
Anul 2018:
Anul 2017:
Sari la conținut